AUGUST 13, 2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 138: 1-3

                          Call To Worship: Psalm 138: 1-3

 

       TC 290 “Đi Với Chúa” - TC 349 “Làm Con Vua Thánh”

                            TC 455 “Nhìn Lên Cha Thánh”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 3: 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lợi Lý

Scripture Reading: John 3: 1-8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm             

Message: “Must Born From Above” . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Được Sinh Từ Trên” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 315 “Chúa Hằng Chăn Giữ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 299 “Bước Lên Si-ôn”. . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

  “Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng

ngươi, nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước

Đức Chúa Trời ( Giăng 3: 3 ).”

                                                                                        

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Phục Phạm – Brian Fung

Ban Dâng Hiến – Offering: Trinh Lê – Vũ Hồng Nguyễn

 

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn