AUGUST 14, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 24: 1-5

                             Call To Worship: Psalm 24: 1-5

 

 

     TC291 “Trước Rạng Đông”–TC 155 “Tay Chúa Nám Tôi”

                        TC 179 “Giai Điệu Trong Tâm Hồn”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . .  .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Thi-thiên 3: 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Scripture Reading: Psalm 3: 1-8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

From His Holy Mountain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

 “Ngôi Thi Ân Chúa Đáp”. . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 151 “Chúa Đến Trong Lòng” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 297 “Chim, Hoa va Người”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

 

Suy Gẫm:  

               “Tôi lấy tiếng tôi mà kêu cầu Đức Giê-hô-va;

                           Từ núi thánh Ngài đáp lời tôi.”

                                       ( Thi-thiên 3: 4 )

                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Henry Phùng – Công Võ

Ban Dâng Hiến – Offering: Hưng Trịnh – Hoàng Trần

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương