AUGUST 16, 2015

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 16:1-11

                            Call To Worship: Psalm 16;1-11

TC218“Tiếng Chúa Hướng Dẫn” –TC238 “Trông Mong Thiên Ân”

                               TC324 “Sẳn Sàng”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 2:13-17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quang Lê

Scripture Reading: Mark 2:13-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . .Cô Julie Lợi Lý

The Journey of Grace . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 “Hành Trình Của Ân Sủng”. . . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 193 “Dù Có Cả Trần Gian” . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 222 “Chốn Cao Hơn”. . . . . . . . . . Hội Thánh

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:“Đức Chúa Giê-xu nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng

phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng

phải đến gọi người công bình , nhưng gọi kẻ có tội.” (Mác 2:17).

 

Hướng Dẫn CT – MC: Quang Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý

                                      Trần Nghiệm – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Du Nguyễn – Chính Lê

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Đoàn Loan