AUGUST 17,2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – Thư Ký Hội Thánh
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 1:1-6
Call To Worship: Psalms 1:1-6
     Nguyền Theo Bước Chân Người (TC 314) – Loan Tin Mừng (TC 444) – Chúa Đang Gọi (TC 317)
 
   Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
   Đọc Kinh Thánh:  Công-vụ 1:1-11  (Tân Ước tr. 116)  . . . . . .Thảo Nguyễn  
Scripture Reading: Acts 1:1-11
   Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Julie Lý
   Tôn Vinh Chúa TC 391Rao Phúc Âm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
Sứ Điệp: “Hãy Ở Phía Sau Của Sứ Mạng. . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
Message: Stay In the Shadow for Great Commision
Dâng Hiến – Offering TC 215“Cung Hiến Cuộc Đời” . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tim Huynh
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tim Huynh
 
    Suy Gẫm: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và 
làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất. (Công-vụ 1:8)
 
 
  Hướng Dẫn Chương Trình:  Thảo Nguyễn
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Chính Lê Nguyên Lê
  Ban Dâng Hiến – Offering:   Dũng Trịnh Quân Huỳnh
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:              Julie Lý
 

Công-vụ  1:1-11,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 116.