AUGUST 18. 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 24: 7-10  
                                  Call To Worship: Psalm 24: 7-10

TC 250 “Dựa Trên Lời Hứa”  –  TC 352 “Nền Hội Thánh”
 TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”    

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: 1 Cô-rinh-tô 6:12-20........................Danny Du Nguyễn  
Scripture Reading:...........................................................1 Corinthians 6:12-20
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...................................Cô Jennie Thúy Lê
Sứ Điệp: “Thân Thể Người, Tôn Cao Chúa”.........MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “People See God Through You”.............................Rev. Linh Huynh                               
TC 232 “Bình An Diệu Kỳ”.........................................................Ban Nam Giới           
Dâng Hiến – Offering: TC 233“Dâng Điều Tốt Nhất”.....................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời.”
                                                                                 (1 Cô-rinh-tô 6:20)   
                        
                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *Hướng Dẫn CT – MC: Danny Du Nguyễn
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Dũng Trịnh & Tài Lý  
*Ban Dâng Hiến – Offering: CTVMV. Quang Lê  & Nguyên Trần
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & MSNC Hòa xin gọi:
                          Ông: Henry Phùng: (512)-299-6581
                          Bà: Heather Williams: (512)-619-3876
*Đọc 365 Đoạn Kinh Thánh Quan Trọng: Tuần 18/08 – 24/08/2019
Lu-ca 24 & Giăng 1, 3, 4, 6, 8, 10.