AUGUST 19, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

 

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên.136:1-6. MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship: Psalm 136 : 1-6

 

TC463 “Dâng Lời Tán Dương” – TC 468 “Ca Ngợi Chúa”

- TC 444 “Loan Tin Mừng ”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp: Ê –Ph ê-Sô 1:3-6 …………. .......….……................ Du Nguyễn

Scripture Reading: Ephesians 1: 3-6............................

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.................................................Cô Trang Nguyễn

Sứ Điệp “Đựợc Phuớc Để Ban Phuớc . ...................... Mục Sư Nguyễn Hoàng Chính. Message: “Blessed to Bless”

Tôn Vinh Chúa: “TC#365 Lắng Nghe Tiếng Chúa”…………………………...Đơn Ca

DângHiến – Offering TC 234 “Tận Hiến Cho Chúa”………………........Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”.................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction………………….......MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:

Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời,

Ê-phê-sô 1: 3.

 

 

HướngDẫn CT – MC:Du Nguyễn

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:Quang Lê- Tài Lý

Ban DângHiến – Offering:Phục Phạm- Henry Phùng

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

ÔngHùng Trần(512) 560-2978

Bà Nga Nguyễn: (512) 799-5661