AUGUST 20, 2017

 

                Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 145: 1-3

                          Call To Worship: Psalm 138: 1-3

 

                        TC 168 “Chúa Đem An Vui Cho Tôi”

 TC212“Tôn Vinh Chúa Chí Tôn” - TC455“Nhìn Lên Cha Thánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 6: 27-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . .Du Nguyễn

Scripture Reading: Luke 6: 27-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Cô Julie Lợi Lý             

Message: “Be The Son of The Most High” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Như Con Đấng Rất Cao” . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

TC 313 “Tình Yêu Vững Bền” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 242 “Khát Khao Dòng Nước”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

  “Vậy, phần thưởng của các ngươi sẽ lớn, và các ngươi sẽ làm con

của Đấng Rất Cao, vì Ngài lấy nhân từ đối đãi kẻ bạc và kẻ dữ.”

                                                                                                    ( Lu-ca 6: 35b )

                                                                                        

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Du Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Dũng Trịnh – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Đài Tô – Ô. Quá Lê

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn