AUGUST 21, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 27: 11-14

                             Call To Worship: Psalm 27: 11-14

 

 

    TC291 “Trước Rạng Đông”–TC 411 “Tận Trong Tâm Hồn”

                                    TC 423 “Đến Theo Jêsus”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 15: 1-11 . . . . . . . . . . . . . . .  .Dũng Trịnh

Scripture Reading: John 15: 1-11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lễ Dâng Con . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:In Christ & Answered Prayer . . . . Pastor Linh Huynh

 “Trong Chúa & Nhậm Lời”. . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 424 “Đến Với Chiên Con” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 426 “Quyền Trong Huyết”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:  

   “Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời Ta ở trong

các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều                         

đó ( Giăng 15: 7 )”.                                     

                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Dũng Trịnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Lê Trung Nguyên – Ô. Trần Mộc Đảnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Văn Quá – Ô. Tô Đình Đài

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý