AUGUST 23, 2015

                 

                     Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                       Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                     Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 113:1-3

                                Call To Worship: Psalm 113:1-3

                   TC 301 “Đi Từng Bước” – TC 324 “Sẳn Sàng”  

                                 TC 328 “Vẹn Lòng Trung Tín”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 13: 32-37  . . . . . . . . . . . . . . .Phượng Trần

Scripture Reading:Mark 13: 32-27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: Be Watchful!” . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 “Thức Hay Ngủ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 385 “Gánh Lúa Về” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa”. . . . . . .Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .  Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

“Điều mà ta nói cùng các ngươi, ta cũng nói cho mọi người: Hãy

tỉnh thức!” (Mác 13:37).

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Phượng Trần

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Nga Nguyễn – Mỹ Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Huệ Võ – Thu Minh Nguyễn

 

                                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lý