AUGUST 23, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – MSNC TrầnNgọcHòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên96: 7-10

Call To Worship:Psalms96: 7-10

 

TC # 226ChờMongThiênÂn- TC# 236 “Vâng Theo Chúa”

TC #241“ĐếnBênDòngSông”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation......................MSNC-QQN TrầnNgọcHòa

KinhThánh:Xuất 14: 1-14………….....…..…….………..…Bà Tina Nguyễn

Scripture Reading: ………………………………….....….….Exodus14: 1-14

Sứ Điệp:Chớ Sợ Chi”……………...……….……..........MSPhan VĩnhPhúc

Message:“Do Not Be Afraid”……...………….……...........RevPhuc V. Phan

Tôn Vinh Chúa: TC#224 “Đến Theo Chúa”…..…………..…..…Ban HátDẫn

DângHiến – Offering:TC # 221DângChúaThủy Chung……....HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

*Câu Gốc:“Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa.”                                                   (Xuất 14: 13)                 

 

*HướngDẫn CT – MC:Bà Tina Nguyễn*DângHiến: ----Online--------*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê

 

Link:     https://www.youtube.com/channel/UC9ZMzeNjFj-ChDoMq6kLI3A/featured 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

            Ông: Huỳnh Thái Bình (512) 506-0490

                                    Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876