AUGUST 24,2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐ. Trần Ngọc Hòa
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 103:1-8
Call To Worship: Psalms 103:1-8
     Mong Làm Nguồn Phước (TC 393)  –  Jêsus Cứu Tôi (TC 394)  –
Loan Tin Mừng (TC 444)
 
   Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Quang Lê
   Đọc Kinh Thánh:  Cô-lô-se 2:4-10  (Tân Ước tr. 209)  . . . . .  Trinh Nguyễn
Scripture Reading: Colossians 2:4-10
   Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeannie V. Tran
   Tôn Vinh Chúa TC 236Vâng Theo Chúa. . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
Sứ Điệp: “Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành. . . . . . . . .TĐ. Trương Ân Huệ
Dâng Hiến – Offering TC 332 “Có Gì Dâng Chúa” . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
(Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
 
Suy Gẫm: Hãy châm rễ và lập nền trong Ngài, lấy đức tin làm cho bền vững, tùy theo 
                  anh em đã được dạy dỗ, và hãy dư dật trong sự cảm tạ. (Cô-lô-se 2:7)
 
  Hướng Dẫn Chương Trình:   Trinh Nguyễn
  Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:        Thu Nguyễn Susie Tran
  Ban Dâng Hiến – Offering:    Bà Mai Trọng Quý Bà Võ Tâm
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:               Kim Anh
 
Cô-lô-se 2:4-10,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 209.
 
 *************************************************************************************