AUGUST 25. 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome & Thông Báo – Announcement: MSQN
                Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 51: 6-12  
                                  Call To Worship: Psalm 51: 6-12

TC 236 “Vâng Theo Chúa”  –  TC 270 “Chúa Là Tất Cả”
 TC 132 “Thánh Linh Dẫn Dắt”    

Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation...................................Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Ê-phê-sô 5:15-20.......................................Giao Trương  
Scripture Reading:.................................................................Ephesians 5:15-20
Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi...................................Cô Jennie Thúy Lê
Cảm Tạ Chúa và Làm Chứng.........................................................Chị Mai Lan
Sứ Điệp: “Hồi Sinh, Nên Mới”.................................MSQN. Huỳnh Văn Linh
Message: “Revived, Renewed”................................................Rev. Linh Huynh                               
Tôn Vinh Chúa TC 360 “Lời Dịu Dàng”................................Ban Thờ Phượng           
Dâng Hiến – Offering: TC 332“Có Gì Dâng Chúa”........................Hội Chúng
Thánh Ca 03 “Tôn Vinh Chân Thần”......................................Hội Chúng Đứng
Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction..........................Mục Sư Quản Nhiệm

*Câu Suy Gẫm: “Vậy, hãy giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” (Ê-phê-sô 5:15-16)   
                        
                    
             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               *Hướng Dẫn CT – MC: Giao Trương
*Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Tài Lê – Eric Lý
*Ban Tiếp Tân – Ushers: Tina Phùng & Loan Đoàn  
*Ban Dâng Hiến – Offering: Thanh Đoàn & Trúc Linh Dương
*Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Tracy Trương & Cô Trang Nguyễn

 

*Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & MSNC Hòa xin gọi:
                          Ông: Henry Phùng: (512)-299-6581
                          Bà: Heather Williams: (512)-619-3876