AUGUST 26, 2018

LễThờPhượngChúa – Worship The Lord

 

ChàoMừng–Welcome

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 91: 9-11..MSQN Huỳnh Văn Linh

Call To Worship: Psalm 91: 9-11

 

TC277 “Dòng Bình Tịnh” – TC 281 “Chúa Ở Bên Tôi”

- TC 444 “Loan Tin Mừng ”

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation............................................MSQN Huỳnh Văn Linh

KinhThánh Đối Đáp: Hê-Bơ-Rơ 10: 21-29…………. .......….……..Bà Trinh Nguyễn

Scripture Reading:Hebrews 10: 21-29............................

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.................................................Cô Trang Nguyễn

TC#191  “Jesus Hằng Yêu Mén Tôi “…………………………….……..Ban Cao Niên

Sứ Điệp “Phục Vụ Gì? . ........................................................ MSQNHuỳnh Văn LinhMessage: “What  & How  We Serve ?”

Tôn Vinh Chúa TC #226 Chờ Mong Thiên Ân . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering TC 215“Cung Hiến Cuộc Đời”………………........Hội Chúng

TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”..................................................................... HộiChúng

Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction……………….….......MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:

24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.

 Heboro 10:24 &25

 

 

HướngDẫn CT – MC:Bà Trinh Nguyễn

Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng- TuấnNguyễn- ThiênTài- Uyên Đoàn-Eric Lý

Ban Tiếp Tân – Ushers:Bà Đảnh Trần- Bà Nga Nguyễn

Ban DângHiến – Offering:Loan Đoàn- Giao Trương

GiúpGiờThiếuNhi: Cô Jennie Thúy Lê- Cô Trang Nguyễn

 

Khi không liên lạc được với Mục Sư Linh & Thầy Hòa xin gọi:

ÔngHùng Trần(512) 560-2978

Bà Nga Nguyễn: (512) 799-5661