AUGUST 27, 2017

               Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

              Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 146: 1-5

                          Call To Worship: Psalm 146: 1-5

 

TC214“Tâm Hồn Bùng Cháy”–TC307“Đấng Nắm Giữ Tương Lai”  

                            TC 455 “Nhìn Lên Cha Thánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 17: 20-37 . . . . . . . . . . . . .Cô Phương Đoàn

Scripture Reading: Luke 17: 20-37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm            

Message: “Already But Not Yet” . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huỳnh

 “Hiện Tại Hay Tương Lai” . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 507 “Rồi Ngày Sẽ Trôi Qua” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 399 “Đau Thương Tan Biến”. . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:   

“. . .nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi; . . .Các môn đồ bèn thưa Ngài rằng: Thưa Chúa, sự ấy sẽ ở tại đâu? Ngài đáp rằng: Xác chết ở đâu, chim ó nhóm tại đó. ( Lu-ca 17: 21b & 37 )”.

                                                                                                                                                                                           

Hướng Dẫn CT – MC: Cô Phương Đoàn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Susie Trần – Bà Nga Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Cô Loan Đoàn – Cô Giao Trương

                                         

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn