AUGUST 28, 2016

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 28: 6-9

                            Call To Worship: Psalm 28: 6-9

 

 

            TC291 “Trước Rạng Đông”–TC 203 “Giờ Dịu Êm”

                                 TC 269 “Đi Đường Ngài”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 18: 9-14 . . . . . . . . . . . . . . . Phượng Trần

Scripture Reading: Luke 18: 9-14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Message:A Reward Attitude . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Thái Độ Được Thưởng”. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

BTC “Nếu Một Lần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đơn Ca

Dâng Hiến – Offering TC 5 “Nguồn Ơn Phước”. . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước - Benediction . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

 

Suy Gẫm:  

   “. . .Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có

 tội ( Lu-ca 18: 13b).”                     

                                    

                                   

Hướng Dẫn CT – MC: Phượng Trần

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài – Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Lan Anh Phạm – Thy Nguyễn

Ban Dâng Hiến – Offering: Mai Trinh Nguyễn – Huế Williams

                                  

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý