AUGUST 30, 2015

 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                    Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 123:1-4

                              Call To Worship: Psalm 123:1-4

        TC 138 “Thần Linh Cảm Hóa” – TC 335 “Chúa Với Tôi”  

                                       TC 324 “Sẳn Sàng”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Mác 2:1-12  . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thu Nguyễn

Scripture Reading:Mark 2:1-12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . Bà Mục sư Huỳnh Văn Linh

Message: Overcoming or Giving Up?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Vượt Khó Hay Bỏ Cuộc” . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

TC 307 “Đấng Nắm Giữ Tương Lai” . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 251 “Vầng Đá Muôn Đời”. . . . . Hội Chúng

(Dâng hiến là đặc-ân của con dân Chúa. Quý than hữu xin đừng bận tâm!)

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm:

“Đức Chúa Jêsus thấy đức tin họ, bèn phán cùng kẻ bại rằng: Hỡi

con ta, tội lỗi ngươi đã được tha.” ( Mác 2:5 ).

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thu Nguyễn

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Hùng Trần – Tim Huỳnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Huế Williams – Kim Anh Nguyễn

 

                                         

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Phương Đoàn