AUGUST 31, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – TĐ. Trần Ngọc Hòa
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 150:1-6
Call To Worship: Psalms 150:1-6
 Giai Điệu Trong Tâm Hồn (TC 179) – Tiếng Chúa Hướng Dẫn (TC 218)  – Loan Tin Mừng (TC 444)
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Phạm Phục
  Đọc Kinh Thánh: Công-vụ 9:1-19  (Tân Ước tr. 125)  . . . . . . . . . .Quang Lê
  Scripture Reading: Acts 9:1-19
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Trịnh Dũng
  Tôn Vinh Chúa TC 388Đưa Về Chúa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
  Sứ Điệp: “Gặt Nơi Cha Sắm Sẵn” . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Message: “Reaping Where The Lord Prepared”
  Dâng Hiến – Offering TC 217 “Tận Hiến” . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!)
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tim Huynh
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội Chúng Đứng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Tim Huynh
 
  Suy Gẫm: Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Y-sơ-ra-ên. (Công-vụ 9:15)
 
 
  Hướng Dẫn Chương Trình:   Ô. Quang Lê
  Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                                 Trần Nghiệm – Thiên Tài
  Ban Tiếp Tân – Ushers:          Ô. Nguyễn Xuân Hoàng   Ô. Tô Đình Đài
  Ban Dâng Hiến – Offering:  B. Susie Tran B. Nguyễn Xuân Hoàng 
  Giúp Giờ Thiếu Nhi:             Tina Phùng
 
 
 
Công-vụ 9:1-15,  Kinh thánh Bản Truyền Thống, Tân Ưc trang 125.