Ban Nam Giới

"Tạ ơn Chúa vì sự ban cho của Ngài không xiết kể." ( II Côr 9:15)

Song song với sự phát triển của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Austin, Ban Nam Giới được hình thành và phát triển là một phần của Đoàn Nam Giới Giáo Hạt Việt Nam Hoa Kỳ thuộc Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp, một tổ chức của những Cơ Đốc Nhân nhằm thực hành đại mạng lệnh của Chúa Cứu Thế Giê-xu để làm rạng Danh Đức Chúa Trời, và dự phần trông việc xây dựng Hội Thánh toàn cầu.

Mục đích của Ban Nam Giới Austin là để thông công với nhau, xây dựng tình đoàn kết Nam Giới, cầu nguyện và hổ trợ cho việc truyền giáo, đồng thời sử dụng ân tứ Chúa cho làm vững mạnh và phát triển Hội Thánh.

Với câu gốc khẩu hiệu "Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ" ( I Timôthê 2:8 ) làm châm ngôn cho mình, Ban Nam Giới Austin theo những bước thăng trầm của Hội Thánh nhà, từng bước phát triển, xây dựng cơ sở, và xây dựng đời sống tâm linh.

Để "Tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa..." ( II Phierơ 3:18), Ban Nam Giới Austin mỗi tháng theo định kỳ nhóm họp để thông công, chia sẻ, khích lệ và học Kinh Thánh theo chủ đề được hỗ trợ bởi mục sư quản nhiệm Hội Thánh. Cũng trong tinh thần hiệp nhất để phục vụ, Ban Nam Giới mỗi quí, nhóm thông công với Ban Phụ Nữ để khích lệ và nâng đỡ lẫn nhau. Ngoài ra, góp phần phong phú cho sinh hoạt, Ban Nam Giới có tổ chúc thêm các buổi thông công tại tư gia, và sinh hoạt pinic theo nhu cầu của Hội Thánh.

Trong những năm gần đây, được Chúa thăm viếng, Quý Ông Nam Giới Austin đang "Sử dụng ân tứ mình đã được mà giúp lẫn nhau..."( I Phierơ 4:10). Dầu vậy, vẫn còn nhiều cánh đồng Chúa đang mở, sẵn sàng để quí ông "ơn lại càng thêm ơn" mà phục vụ Chúa.

"Nguyện xin vinh hiển về nơi Ngài" ( I Phierơ 3:18b)

-Ban Nam Giới