Chuyển Phước Hạnh_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
           “Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ tà, hễ ai ghét ta, ta sẽ nhơn tội tổ phụ phạt lại con cháu đến ba bốn đời,”
(Phuc Truyền  5: 9b)

Tags: