Cuộc Đời Hiệp Nhất_ MSQN Huỳnh Văn Linh

Suy Gẫm:
            
Chẳng ai được làm tôi hai chủ; vì sẽ ghét người nầy mà
yêu người kia, hoặc trọng người nầy mà khinh người kia. Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.”    

                                                                                                   ( Ma-th-ơ 6: 24 )  

Tags: