DECEMBER 01, 2019

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MSNC.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên24: 7-10

Call To Worship:Psalms24: 7-10

 

Hymn # 18How Great Thou Art” – Thánh Chúa Siêu Việt

Hymn # 270“He’s Everything to Me” – Chúa Là Tất Cả

Hymn # 57The Sweetest Name of All” – Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp:Ê-Sai 53:1-11......................................Thai Binh Huynh

Scripture Reading:........................................................................Isaiah53:1-11

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.........................................CôJulie Lợi Lý

TiệcThánh – Communion Service, TC #97.....Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

SứĐiệp:“Chân Dung Đấng Cứu Chuộc.........Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Message:“The Savior’s Portrait......................................Pastor Hoa N.TranHymn #166“We’re Not Strangers Anymore”.........................English Ministry

DângHiến – Offering:TC # 215“Cung Hiến Cuộc Đời”...............Hội Chúng

Cầu Nguyện Chung – TC # 3 “Tôn Vinh Chân Thần”...........HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“ĐứcGiê-hô-valấylàmvừa ý màlàmtổnthươngngười, vàkhiếngặpsựđauốm. Sau khiđãdângmạngsốngngườilàmtếchuộctội, ngườisẽthấydòngdõimình; nhữngngàyngườisẽthêmdài ra, và ý chỉĐứcGiê-hô-vanhờtayngườiđượcthạnhvượng.”(Êsai 53: 10)

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Huỳnh Thái Bình

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Hau Phan&Gabriel Deleon

*Ban DângHiến – Offering:Tonya Mai&Frank Le

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn

*Ban Tiệc Thánh:CTVMV. Quang Lê– Danny Nguyễn – Phục Phạm

Thai Binh Huynh – Duc Nguyen – Lê VănHoàng