DECEMBER 03,2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 40: 1-3
                            Call To Worship: Psalm 40: 1-3

TC2“Thánh Vương Ngự Lai”–TC6“Thánh Thay, . .Thánh Thay!”           
                                    TC4“Vinh Danh Ngài”
Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Phi-líp 2: 5-11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Jennie Le
Scripture Reading: Philippians 2: 5-11. . . . . . . . . . . . . . .Billy Pearson
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TC 374 “Thập Tự Xưa”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Hội Chúng              
Message: “The Way Going Up” . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Đường Đi Lên” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
TC 5 “Nguồn Ơn Phước” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Ministry
Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Suy Gẫm: “Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng
phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức
Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi
danh. ( Phi-líp 2: 8,9 )”
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Le – Billy Pearson
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Ryan Huynh
Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Justine Tran
Ban Tiệc Thánh:            TĐ. Hòa Trần – Du Nguyễn
                                         Hùng Trần – Quang Lê
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn