DECEMBER 04, 2016

         

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 89: 1-4

                              Call To Worship: Psalm 89: 1-4

 

TC 32“Tôn Vinh Chúa Tôi” TC 64“Thiên Binh Vang Tiếng hát”

                                TC 72 “Bết-lê-hem Nhỏ Bé”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 2: 1-7 . . . . . . . . . . . . .Thái Bình Huỳnh

Scripture Reading: Luke 2: 1-7. . . . . . . . . . . . . . . . . . Billy Nguyen

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Message: “In the Manger” . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Nằm Trong Máng Cỏ”. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TC 65 “Phước Cho Nhân Loại” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Youth Team

Bài Thơ Cảm Tạ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cô Trường

Dâng Hiến – Offering TC 66 “Môn Đồ Trung Tín”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:    “Người sanh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con

mình, đặt nằm trong máng cỏ, vì nhà quán không có đủ chỗ

ở (Lu-ca 2: 7).”     

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ryan Huynh - Gabriel

Ban Dâng Hiến – Offering: Frank Le – Nick Le

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Tim Huỳnh

                                         Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý