DECEMBER 05, 2021

 

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời  Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 146: 1-2

Call To Worship : Psamls146: 1-2

 

TC 64 “Thiên Binh Vang Tiếng Hát” – TC 79 “Noel Đầu Tiên”

             TC 74 “Đêm Thánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ê-phê-sô2: 19- 22…...……………...………CTVMV Thái Bình

Scripture Reading: ………………...……….......................Ephesians 2: 19- 22

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……………...Cô Kim Thương

TiệcThánh: TC#97 “Hi Sinh Vì Con”……………………..………HộiChúng

Sứ Điệp: “Nhà Chúa Xây”…………………………....Mục Sư Trần Ngọc Hòa

Message: “The House God Built”……………………………Rev Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#84 “Vua Miền Đông”………………....……Ban Hát Dẫn

DângHiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến Cuộc Đời”…….……Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng  Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:
             Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Jesus Christ là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa.”

                                (Ê-phê-sô2: 20-21)

 

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV TháiBình         *DângHiến: Frank Le- Hậu Phan.

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

*Ban TiệcThánh: Ô PhụcPhạm- Ô Tim Huỳnh

                            Ô HuyNguyễn- Ô Du Nguyễn

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Thiên Tài Lê (512) 736-5535

                      Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876