DECEMBER 06, 2015

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 105: 1-6

                             Call To Worship: Psalm 105: 1-6

                      TC 88 “Away In A Manger” –  “Breath”

                                    “Power Of  Your Love”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 3: 1-12 . . . . . . . . . . . . . Tracy Truong

Scripture Reading: Matthew 3: 1-12 . . . . .. . . . . . . . . . . .Kim Huynh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng

Message: God With Me: the Promise . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 “Lời Hứa: Chúa Với Tôi”. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Dâng Hiến – Offering TC 242 “As The Deer”. . . . . . . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:

“. . .Song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng

xách giày Ngài. Ấy là Đấng  sẽ làm phép báp têm cho các ngươi

bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa ( Ma-thi-ơ 3: 11b,c ).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Tracy Truong – Kim Huynh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Billy Pearson – Ryan Huynh

Ban Dâng Hiến – Offering: Andy Le – Justin Tran

Ban Tiệc Thánh:            TĐ Trần Ngọc Hòa – Ô. Trần Hùng

                                         Ô. Du Nguyễn – Ô. Quang Lê

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lý