DECEMBER 07, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome – MS. Quản Nhiệm
­­­Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 148:1-5
 
Call To Worship: Psalms 148:1-5
 TC 207 Cần Chúa Luôn (I Need Thee Every Hour) – TC 219 Theo Ý Chúa (Is Thy Heart Right With God?) – 
TC 89 “Đêm Đông Xưa”   
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: II Sa-mu-ên 7:1-16 (Cựu Ước tr. 290)  . . . . . . . . .Jennie Le  
  Scripture Reading: 2 Samuel 7:1-16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tracy Truong
  Tiệc Thánh – Communion Service TC 370  . . . . . . . . . . . . . .  MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Câu Suy Gẫm: Giăng 3:30 (John 3:30). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Từ Tôi Đến Chúa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Nguyễn Nhân Tâm
  Message: Seismic Shift - From Me to God. . . . . . . . . Pastor Timothy Nguyen
  TC 67 Giữa Đêm Yên Tịnh “It Came Upon the Midnight Clear” . . . . Thanh Niên
  Dâng Hiến – Offering TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống. (Giăng 3:30)
  Memory Verse:He must become greater; I must become less.” (John 3:30)
 
 Hướng Dẫn CT – MC:        Jennie Le – Tracy Truong  
 Ban Âm Nhạc – Music:       Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                             Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:      Andy Le – Samuel Tran
 Ban Dâng Hiến – Offering: Dan Le – Polly Pearson
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:           Julie Lý
 Ban Tiệc Thánh:                  T.Đ Trần Ngọc Hòa – Ô. Nguyễn Xuân Hoàng
                                                Ô. Trần Hùng  –  Ô. Lê Văn Quang
 

II Sa-mu-ên 7:1-16, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ước trang 290