DECEMBER 08, 2019

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên105: 1-4

Call To Worship:Psalms105: 1-4

 

TC 67“Giữa Đêm Yên Tịnh”  –  TC 69“Đến Tôn Thờ”

TC 57“Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Giăng 8:1-11...............................................Julie Lợi Lý

Scripture Reading:............................................................................John 8:1-11

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi.........................................CôJulie Lợi Lý

Sứ Điệp:“Đầy Ơn và Lẽ Thật.................................Mục Sư Phan Vĩnh Phúc

Message:“Full Of Grace and Truth.................................Rev. Phuc V. Phan

TC 65“Phước Cho Nhân Loại”..............................................Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering:TC232“Bình An Diệu Kỳ”.........................Hội Chúng

TC 3 “Tôn Vinh Chân Thần”..................................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction.....................Mục SưPhan Vĩnh Phúc

 

*Câu Gốc:“Ngườithưarằng: LạyChúa, không ai hết. ĐứcChúaJêsusphánrằng: Ta cũngkhôngđịnhtộingươi; hãyđi, đừngphạmtộinữa.

(Giăng8:11)

 

 

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Julie Lợi Lý

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Đoàn Loan & Thy Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:Huy Nguyễn & Hiếu Phan

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn