DECEMBER 10,2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 42: 1-5
                            Call To Worship: Psalm 42: 1-5

TC10“Vinh Quang Thuộc Chúa”–TC16 “Thánh Chúa Thành Tín”           
                                    TC4“Vinh Danh Ngài”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 1: 1-9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Phục Phạm
Scripture Reading: John 1: 1-9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm             
Message: “The Living Light” . . . . . . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh
 “Nhờ Ánh Sáng Sống” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TC 22 “Tình Yêu Chúa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 66 “Môn Đồ Trung Tín”. . . . . . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:
          “Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.”
                                                                                               ( Giăng 1: 4 )

                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Phục Phạm
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Julie Lợi Lý – Hồng Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Brian Fung – Công Võ

                                         
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn