DECEMBER 11, 2016

                  

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 89: 5-8

                              Call To Worship: Psalm 89: 5-8

 

 TC 67 “Giữa Đêm Yên Tịnh” TC 68 “Kỷ Nguyên Thanh Bình”

                                TC 72 “Bết-lê-hem Nhỏ Bé”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 1: 67-80 . . . . . . . . . . . . . . Thiên Tài Lê

Scripture Reading: Luke 1: 67-80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “The Song of Salvation” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 “Bài Ca Cứu Chuộc”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..TĐ Trần Ngọc Hòa

TC 62 “Ngài Là Ai?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 69 “Đến Tôn Thờ”. . . . . . . . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Ngợi khen Chúa, là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên,

vì đã thăm viếng và chuộc dân Ngài, cùng sanh ra cho chúng

tôi trong nhà Đa-vít, tôi tớ Ngài, một Đấng Cứu Thế có quyền     

phép! (Lu-ca 1: 68-69).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Thiên Tài Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Công Võ – Dũng Trịnh

Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Vũ Hồng Nguyễn

 

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý