DECEMBER 12, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 135: 1-3

Call To Worship: Psamls 135: 1-3

 

TC 65 “Phước Cho NhânLoại” – TC 66 “Môn ĐồTrung Tín”

             TC 74 “ĐêmThánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Mathiơ 16: 18-20…...……………...……………Ô. Huy Nguyễn

Scripture Reading: ………………...………........................Matthew 16: 18-20

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……………...Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Hội Thánh Ta”……………………...MụcSư Nguyễn Hoàng Chính

Message: “MyChurch”………….…………………...…Rev Chinh H Nguyen

Tôn Vinh Chúa:TC#352 “NềnHộiThánh”………………....…...Ban Hát Dẫn

Dâng Hiến – Offering:TC#221 “Dâng Chúa Thủy Chung”………Hội Chúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Còn ta, ta bảongươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội Thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó.”

                                (Ma-thi-ơ 16: 18)

 

*HướngDẫn CT – MC:ChấpSựHuyNguyễn.         *DângHiến: Julie LợiLý- HồngNguyễn (PhụcPhạm).

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Thiên Tài Lê (512) 736-5535

                      Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876