DECEMBER 14, 2014

 
Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 138:1-8
Call To Worship: Psalms 138:1-8
 TC 61 “Yêu Jêsus” – TC 89 “Đêm Đông Xưa”  – TC 92 “Chúa Bất Biến”   
 
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 2:8-14 (Cựu Ước tr. 57)  . . . . . . . . . . . .Trần Nghiệm  
  Scripture Reading: Luke 2:8-14
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Câu Suy Gẫm “Lu-ca 2:14”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Vinh Hiển – Bình An. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Message: Glory and Peace. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  TC 62 “Ngài Là Ai?” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 221 “Dâng Chúa Thủy Chung”. . . . . . . . . . Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao,
                      Bình an dưới đất ân trạch cho loài người! (Lu-ca 2:14)
   
 Hướng Dẫn CT – MC:         Trần Nghiệm  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Ngân Nguyễn – Lan Anh  
 Ban Dâng Hiến – Offering: Tina Phùng – Hồng Phạm
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Kim Anh
 
 

Lu-ca 2:8-14, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Cựu Ước trang 57