DECEMBER 15, 2019

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên131: 1-3

Call To Worship:Psalms131: 1-3

 

TC 64“Thiên Binh Vang Tiếng Hát”  –  TC 66“Hỡi Môn Đồ Trung Tín”

TC 57“Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi”

 

CầuNguyệnKhaiLễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp:Lu-ca1:18-38.................................................Quang Lê

Scripture Reading:.........................................................................Luke 1:18-38

Đơn ca - TC 90 “Bình An Cho Loài Người”.....................................Lý Gia An

CầuNguyện Cho CácEmThiếuNhi.........................................CôJulie Lợi Lý

SứĐiệp:“Kỳ Diệu...................................................Mục Sư Huỳnh Văn Linh

Message:Wonderful......................................................Rev. Linh V. Huynh

TC 497“Hang Bê-lem”...........................................................Ban Thờ Phượng

DângHiến – Offering:TC151“Chúa Đến Trong Lòng”................HộiChúng

TC 3 “Tôn Vinh Chân Thần”..................................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction....................Mục SưHuỳnh Văn Linh

 

*Câu Gốc:“Bởi vì không việc chi Đức ChúaTrời chẳng làm được.”

(Lu-ca 1:37)

 

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Ô. Lê Văn Quang

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Danny Du Nguyễn&Ô. Tô Đình Đài

*Ban DângHiến – Offering:Ô. Lê Trung Nguyên&Ô. Mai Trọng Tín

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn