DECEMBER 17,2017

                  
                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 45: 6-8
                            Call To Worship: Psalm 45: 6-8

 TC 85 “Tiếng Hát Thiên Binh” – TC 86 “Tình Yêu Thiên Chúa”           
                         TC 90 “Bình An Cho Loài Người”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 1: 73-79 . . . . . . . . . . . . . . . .Ô. Du Nguyễn
Scripture Reading: Luke 1: 73-79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . .Bà Huỳnh Văn Linh            
Message: “Visiting & Guidance” . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Thăm Viếng – Đưa Đường” . . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
TC 497 “Hang Bê-lem” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 69 “Đến Tôn Thờ”. . . . . . . . . . . . . Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:
     “. . .Và mặt trời mọc lên từ nơi cao thăm viếng chúng tôi. Để soi
  những  kẻ ngồi chỗ tối tăm và trong bóng sự chết, cùng đưa chân                                                                                          
  chúng tôi đi đường bình an. ( Lu-ca 1: 78b-79 )”
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Du Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Quang Lê – Ô. Hùng Trần
Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Brian Fung – Ô. Phục Phạm

                                         
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn