DECEMBER 18, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 90: 1-4

                              Call To Worship: Psalm 90: 1-4

 

 TC73 “Không Chỗ Trong Quán” TC77 “Đấng Thánh Lâm Phàm”

                                   TC 72 “Bết-lê-hem Nhỏ Bé”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .  .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 20: 20-28 . . . . . . . . . . . . . . . Hoàng Lê

Scripture Reading: Matthew 20: 20-28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “The Strongest” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Sức Mạnh Giáng Sinh”. . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 85 “Tiếng Hát Thiên Binh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng

Dâng Hiến – Offering TC 86 “Tình Yêu Thiên Chúa”. . . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . .. Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm:   “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta

hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống

mình làm giá chuộc nhiều người”(Ma-thi-ơ 20: 28).    

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Hoàng Lê

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Quang Lê

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Quá Lê – Ô. Đài Tô

 

                                        

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý