DECEMBER 19, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 34: 1-3

Call To Worship:Psamls34: 1-3

 

TC 85 “Tiếng Hát Thiên Binh” – TC 86 “Tình Yêu Thiên Chúa”

             TC 74 “ĐêmThánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Giăng 1: 1-18….…...……………...…………..Ô. Kevin Nguyễn

Scripture Reading: ………………...………..................................John 1: 1-18

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……………...Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Thiên Chúa Thành Người”…………….…Mục Sư Phan Vĩnh Phúc

Message: “God Became Man”………….………………...…RevPhuc V Phan

Tôn Vinh Chúa:HòaTấu “O Holy”………………………....…Tuấn&Khang

DângHiến – Offering:TC#215 “CungHiếnCuộcĐời”………….HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha.”

                                (Giăng 1:14)

 

*HướngDẫn CT – MC:ChấpSựKevin Nguyễn.         *DângHiến: Ô HòaLý- Ô Brian Phùng.

*Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Thiên Tài Lê (512) 736-5535

                      Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876