DECEMBER 20, 2015

                                      

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 108: 1-5

                            Call To Worship: Psalm 108: 1-5

TC 78 “Niềm Vui Thiên Đàng” – TC 68 “Kỷ Nguyên Thanh Bình”  

                                  TC 88 “Bài Ca Máng Cỏ”

     

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh Đối Đáp: Ma-thi-ơ 1: 1-17  . . . . . . . . . . . .Ô. Lê Văn Quá

Scripture Reading: Ma-thi-ơ 1: 1-17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . .Cô Julie Lợi Lý

Message: Wellcome The LORD” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

“Để Đón Chúa Ngự” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

 BTC “Chúa Vào Đời” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Phụ Nữ

Dâng Hiến – Offering TC 69 “Đến Tôn Thờ”. . . . . . . . . . . Hội Chúng

Hòa Tấu TC 65 “Phước Cho Nhân Loại” . . Tuấn Nguyễn và Con Trai

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 

Suy Gẫm: “Nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, và sanh một

con trai. rồi người ta sẽ đặt tên con trai đó là Em-ma-nu-ên;

nghĩa là: Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. ( Ma-thi-ơ 1: 23 )”                     

 

 

Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Lê Văn Quá

Ban Âm Nhạc – Music: Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                         Julie Lý – Thiên Tài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Trần Hùng – Ô. Lê Văn Quang

Ban Dâng Hiến – Offering: Ô. Lê Trung Nguyên – Ô. Chính Lê

 

 

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Trương Vân Giao