DECEMBER 21, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: MS. Quản Nhiệm
­­­
Lời Mời Thờ Phượng: Ê-sai 9:1-6
Call To Worship: Isaiah 9:1-6
 TC 64 “Thiên Binh Vang Tiếng Hát” – TC 69 “Đến Tôn Thờ”  
TC 89 “Đêm Đông Xưa”   
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
  Đọc Kinh Thánh: Giăng 1:14 (Tân Ước tr. 89)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Quang Lê  
  Scripture Reading: Giăng 1:14
  Lễ Dâng Con TC 367 “Viên Ngọc Đẹp” . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Câu Suy Gẫm “Giăng 1:14”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Đầy Ơn và Lẽ Thật. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Message: “Generous and True”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
  TC 78 “Niềm Vui Thiên Đàng” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 215 “Cung Hiến Cuộc Đời”. . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Ban Cơ Đốc Giáo Dục “Mừng Chúa Giáng Sinh” . . . . . . . . . . . Ban Điều Hành
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .MS. Quản Nhiệm
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS. Quản Nhiệm
 
  Suy Gẫm: Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha. (Giăng 1:14)
   
 Hướng Dẫn CT – MC:        Quang Lê  
 Ban Âm Nhạc – Music:        Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:       Trần Hùng – Lê Nguyên  
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Henry Phùng – Dũng Trịnh
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Hong T Nguyen
 

Giăng 1:14, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 89