DECEMBER 22, 2019

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:ThiThiên108: 1-5

Call To Worship:Psalms108: 1-5

 

TC 65“Phước Cho Nhân Loại”  –  TC 74“Đêm Thánh”

TC 57“Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

KinhThánh Đối Đáp:Ma-thi-ơ 1:18-25.............................................Bà Huệ Võ

Scripture Reading:...................................................................Matthew 1:18-25

Tôn Vinh Chúa TC 363 “Lời Chúa”....................................Cháu Paul Nguyễn

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi.........................................CôJulie Lợi Lý

Sứ Điệp:Giáng SinhTrong Mắt Giô-Sép.......Mục Sư NC. Trần Ngọc Hòa

Message:Christmas in Joseph’s Eyes................................Pastor Hoa N. Tran

TC 498“Đêm Vui Trần Thế”..........................................................Ban Phụ Nữ

DângHiến – Offering:TC88“Bài Ca Máng Cỏ”...........................HộiChúng

TC 3 “Tôn Vinh Chân Thần”..................................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.(Ma-thi-ơ 1:21)

 

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Bà Võ Hồng Huệ

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Giao Trương&Bà Loan Đoàn

*Ban DângHiến – Offering:Bà Julie Lợi Lý &Bà Vũ Hồng Nguyễn

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn