DECEMBER 24,2017

               Chào Mừng–Welcome: Mục Sư Quản Nhiệm
                 Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 47: 1-4
                            Call To Worship: Psalm 47: 1-4

    TC 66 “Môn Đồ Trung Tín” – TC 67 “Giữa Đêm Yên Tịnh”           
                              TC 72 “Bết-lê-hem Nhỏ Bé”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm
Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 2: 15-20 . . . . . . . . . . . . . . .Bà Nga Nguyễn
Scripture Reading: Luke 2: 15-20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Độc Tấu Piano: “The Little Drummer Boy” . . . .Nathan Khang Nguyễn
TC 88 “Bài Ca Máng Cỏ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thiếu Nhi – Nhi Đồng
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . .Bà Huỳnh Văn Linh            
Meditation: “”Ponder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh
 “Suy Gẫm” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm
Cơ Đốc Giáo Dục Mừng Chúa Giáng Sinh . . . . . . . .Đặc Trách TCN
TC 89 “Đêm Đông Xưa” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 77 “Đấng Thánh Lâm Phàm”. . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Chúc Phước –Benediction. . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm:
       “Còn Ma-ri thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ trong lòng.”
                                                                                           ( Lu-ca 2: 19 )                                                 
                                                                                                                                                                                    
Hướng Dẫn CT – MC: Bà Nga Nguyễn
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Thu Nguyễn – Bà Thu Minh Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Vi Trần – Bà Mai Lan Pearson
                                         
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn