DECEMBER 25, 2016

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                   Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 92: 1-4

                              Call To Worship: Psalm 92: 1-4

 

     TC 89 “Đêm Đông Xưa” TC 90 “Bình An Cho Loài Người”

                                   TC 72 “Bết-lê-hem Nhỏ Bé”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . .  .Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Giăng 1: 12-18 . . . . . . . . . . . . . . . . .Julie Lợi Lý

Scripture Reading: John 1: 12-18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tôn Vinh Chúa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Eric Ly

Phát Quà Giáng Sinh-Christmas Presents . . . . . . Cơ Đốc GD Anh-Việt

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Message: “Full of Grace & Truth” . . . . . . . . . . .Pastor Linh Huynh

 “Đầy Ơn & Lẽ Thật”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 65 “Phước Cho Nhân Loại” . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng

TC 44 “Chúa Jêsus Lâm Phàm” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Nam Giới

Dâng Hiến – Offering TC 83 “Chúa Đến Dương Trần”. . . . .Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . . .. Mục Sư Quản Nhiệm

 

Suy Gẫm: “Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn

và lẽ thật; chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như

vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha (Giăng 1:14).”

   

Hướng Dẫn CT – MC: Julie Lợi Lý

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Bà Mai Trịnh – Bà Huế Williams

Ban Dâng Hiến – Offering: Trâm Nguyễn – Thy Nguyễn

                                      

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương