DECEMBER 25, 2022

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 98: 8-20

Call To Worship:Psalms 98: 8-20

 

TC#79“Nô-ên ĐầuTiên”- TC#90“Bình An Cho Loài Người”

TC#66“Môn ĐồTrungTín”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….….MSQN. TrầnNgọcHòa

Kinh Thánh:Luca 2: 8-20……………..………………….....Chấp Sự HuệVõ

Scripture Reading: ……...……………..……………..………..…Luke 2: 8-20

Tôn Vinh Chúa:BTC “Giáng Sinh Đã Về”…………….Gia Đình Hòa& Giao

CầuNguyện Cho ThiếuNhi……………………...............CTVMV- Thá iBình

Tôn Vinh Chúa: TC “Tình Yêu Thiên Chúa”………………….…..Tốp Ca Nữ

Sứ Điệp: “Vui Mừng Lớn Cho Muôn Dân”………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Great Joy To All People”……....………...……..Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC44 “Chúa Jesus Lâm Phàm”……………..………Nam Ban

Phát Phần Thưởng Thi Kinh Thánh:……………………..CTVMV- Quang Lê

DângHiến – Offering:TC#215 “Cung Hiến CuộcĐời”……...……HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………Hội Chúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

*Câu Gốc:“Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân;1ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.

(Luca 2:10-11)

*Hướng Dẫn/ MC:ChấpSựHuệVõ

*Dâng Hiến/ Offering:BàHuế William - Bà Mai Lan Pearson.

*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Phục Phạm (512) 736-5445

Chấp Sự:Kevin Linh Nguyễn (512) 228-2586