DECEMBER 26, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MS-QN Trần Ngọc Hòa

Lời  Mời Thờ Phượng: Thi  Thiên 111: 1-3

Call To Worship:Psamls111: 1-3

 

TC 10 “Vinh Quang Thuộc Chúa” – TC 44“Chúa Jesus Lâm Phàm”

             TC 74 “Đêm Thánh”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………………...MS-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Ê-sai 50: 4-11….…...……………...………………...Bà Huệ Võ

Scripture Reading: ………………...………..............................Isaiah 50: 4-11

CầuNguyện Cho ThiếuNhi…………..……....……………...Cô Kim Thương

Sứ Điệp: “Đầy Tớ Mẫu Mực”……………………..…MSQN.TrầnNgọcHòa

Message: “God’sIdeal Servent”………….………………….RevHoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#88 “Bài Ca MángCỏ”……………....…NhómChiên Con

DângHiến – Offering:TC#215 “CungHiếnCuộcĐời”………….HộiChúng

PhátPhầnThưởngThiKinhThánh………………...CTVMV Thầy Quang Lê

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

 

*CâuGốc:Trong vòng các ngươi nào có ai kính sợ Đức Giê-hô-va, và nghe tiếng của tôi tớ Ngài? Kẻ nào đi trong tối tăm và không có sự  sang thì hãy trông cậy danh Đức Giê-hô-va, hãy nương nhờ Đức Chúa Trời mình.”

                                (Ê-sai 50:10)

 

*HướngDẫn/ MC: ChấpsựHuệVõ.

*DânHiếng/ Offering: Julie LợiLý- Tina Phùng.

*Ban ÂmNhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- VyPhạm

 

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Ông: Thiên Tài Lê (512) 736-5535

                      Mrs. Heather Williams: (512)-619-3876