DECEMBER 28, 2014

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
Chào Mừng – Welcome: TĐ. Trần Ngọc Hòa
­­­
 
Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 108:1-5
Call To Worship: Psalm 108:1-5
 TC 65 “Phước Cho Nhân Loại” – TC 68 “Kỷ Nguyên Thanh Bình”  
TC 89 “Đêm Đông Xưa”   
 
  Cầu Nguyện Khai Lễ – Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐ. Trần Ngọc Hòa
  Đọc Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 2:19-23 (Tân Ước tr. 2)  . . . . . . . . . . . . Võ Hồng Huệ
  Scripture Reading: Matthew 2:19-23
  Cầu Nguyện Cho Các Em Thiếu Nhi. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bà Huỳnh Linh  
  Câu Suy Gẫm “Ma-thi-ơ 2:21”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                     
  Sứ Điệp: “Bình An Theo Ý Thiên Thượng. . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
  TC 67 “Giữa Đêm Yên Tịnh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
  Dâng Hiến – Offering TC 233 “Dâng Điều Tốt Nhất”. . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng                                                      
   (Dâng hiến là đặc ân của con dân Chúa. Quý thân hữu xin đừng bận tâm!) 
  Thông Báo – Announcement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thư Ký HT
  Tôn Vinh Chúa TC 03 “Tôn Vinh Chân Thần” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hội Chúng
  Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐ. Trần Ngọc Hòa
 
  Suy Gẫm: Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về  xứ
                      Y-sơ-ra-ên. (Ma-thi-ơ 2:21)
   
 Hướng Dẫn CT – MC:         Võ Hồng Huệ
 Ban Âm Nhạc – Music:         Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn – Julie Lý
                                              Trần Nghiệm – Thiên Tài
 Ban Tiếp Tân – Ushers:        Ngân Nguyễn – Hồng T Nguyễn  
 Ban Dâng Hiến – Offering:  Bà Nga Nguyễn – Bà Thu Nguyễn
 Giúp Giờ Thiếu Nhi:            Tina Phùng
 

Ma-thi-ơ 2:19-23, Kinh Thánh Bản Truyền Thống, Tân Ước trang 2