DECEMBER 29, 2019

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome&Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 98: 4-9

Call To Worship:Psalms98: 4-9

 

TC 364“Lời Chúa”  –  TC 406“Ái Từ Chúa”

TC 57“Tiếng Nói Trong Tâm Hồn Tôi”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Giăng 1:14-18................................................Phục Phạm

Scripture Reading:..........................................................................John1:14-18

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếuNhi.....................................CôTrang Nguyễn

SứĐiệp:Ngôi Lời, Đầy Ân Điển & ChânLý........Mục Sư Bùi Trung Ngôn

Message:“The Word, Full of Grace & Truth”……………..Rev. Ngon T. Bui

TC 44“Chúa Jêsus Lâm Phàm”....................................................Thiên Tài Lê

Dâng Hiến – Offering:TC188“Con Trời Thương Thế Gian”........HộiChúng

Ban Cơ Đốc Giáo Dục “Mừng Chúa Giáng Sinh”............CTVMV. Quang Lê

TC 3 “Tôn Vinh Chân Thần”..................................................HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction.....................Mục Sư Bùi Trung Ngôn

 

*Câu Gốc:“Ngôi Lời đã trở nên xác thể, sống giữa chúng ta, đầy ân điển và chân lý. Chúng ta đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, thật là vinh quang của Con Một đến từ nơi Cha.”(Giăng 1:14 KT HiệuĐính)

 

 

 

                    *HướngDẫn CT – MC:Ô. Phục Phạm

*Ban ÂmNhạc – Music:Lê Hoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Ô. Henry Phùng&Ô. Tuấn Nguyễn

*Ban DângHiến – Offering:Bà Tina Nguyễn&Bà Huế H. Williams

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&Cô Trang Nguyễn