DECEMBER 31,2017

                 Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord
                 Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh
               Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 48: 10-14
                          Call To Worship: Psalm 48: 10-14

  TC68“Kỷ Nguyên Thanh Bình”–TC65“Phước Cho Nhân Loại”           
                         TC64“Thiên Binh Vang Tiếng Hát”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . TĐPT. Trần Ngọc Hòa
Kinh Thánh Đối Đáp: Lu-ca 2:6-7 & Ma-thi-ơ 25:31-40 . . . . Quang Lê
Scripture Reading: Luke 2:6-7 & Matthew 25:31-40 . . . . . . . . . . . . . . .
Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . . . Jennie Thúy Lê             
Message: “Keep Christmas Till Jesus Returns” . . . . . . . . . . . . . . . . .
 “Giữ Giáng Sinh Đến Hồi Lai” . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa
TC 74 “Đêm Thánh” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ban Thờ Phượng
Dâng Hiến – Offering TC 56 “Ánh Sáng Tình Yêu”. . . . . . . .Hội Chúng
Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Thơ Ký Hội Thánh
TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . . . . Hội  Chúng
Cầu Nguyện Tất Lễ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .TĐPT. Trần Ngọc Hòa

Suy Gẫm: “Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những kẻ ở bên hữu rằng:
Hỡi các ngươi được Cha ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy nước          
thiên đàng đã sắm sẳn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất.”                                                                                          
                                                                                              ( Ma-thi-ơ 25: 34 )
                                                                                                                                                                                
Hướng Dẫn CT – MC: Ô. Quang Lê
Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn
                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm
Ban Tiếp Tân – Ushers: Ô. Hùng Trần – Ô. Du Nguyễn
Ban Dâng Hiến – Offering: Bà Huế Williams – Bà Nga Nguyễn

                                         
Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Thúy Lê & Cô Trang Nguyễn