FEBRUARY 02, 2020

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – Announcement: MS.QQN

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên 105: 1-4

Call To Worship:Psalms 105: 1-4

 

TC # 252Gần Chúa Hơn – TC # 315Chúa Hằng Chăn Giữ

TC # 242Khát Khao Dòng Nước

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation........................MSNC. Quyền Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp:Hê-bơ-rơ 11: 1-7...………....................Jennie Thuy Le

Scripture Reading:....................................................................Hebrews 11: 1-7

Cầu Nguyện Cho CácEmThiếuNhi......................................Cô Tracy Trương

TiệcThánh: TC# 370 “TiệcThánh”………………………………..HộiChúng

SứĐiệp:ĐỂ ĐẾN GẦN CHÚA…………………...MSNC. TrầnNgọcHòa

Message:“Come Close To The Lord”….............................Pastor HoaN. Tran

Tôn Vinh ChúaTC#269“ĐI ĐƯỜNG NGÀI”.......................English Ministry

DângHiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa…..........HộiChúng

Thánh Ca# 3 “Tôn Vinh Chân Thần”....................................HộiChúng Đứng

CầuNguyệnChúc Phước – Benediction................................................Mục Sư

 

*Câu Gốc:“Vả, khôngcóđức tin, thìchẳnghềcóthếnào ở chođẹp ý Ngài; vìkẻđếngầnĐứcChúaTrờiphải tin rằngcóĐứcChúaTrời, vàNgàilàĐấng hay thưởngchokẻtìmkiếmNgài.(Hêbơrơ 11:6)

 

              *HướngDẫn CT – MC:Jennie ThúyLê

*Ban ÂmNhạc – Music:LêHoàng –TuấnNguyễn – Tài Lê – Eric Lý

*Ban Tiếp Tân – Ushers:Frank Le- Gabriel Deleon

*Ban DângHiến – Offering:Tonya Nguyen- Vy Pham

*GiúpGiờThiếuNhi: Cô Tracy Trương&CôJennie ThúyLê

*Ban TiệcThánh: CTTVMV. Ô QuangLê- Ô PhụcPhạm-  ÔTuấnNguyễn

                                    Ô HuyNguyễn- A TháiBình- A ĐứcNguyễn

 

 

*KhikhôngliênlạcđượcvớiMSNCHòa& CTVMV QuangLê, xingọi:

Ông:PhụcPhạm(512)736-5445

                          Mrs. Heather Williams: (512)619-3876