FEBRUARY 05, 2017

                   Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                     Chào Mừng–Welcome: MS. Quản Nhiệm

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 97: 8-12

                             Call To Worship: Psalm 97: 8-12

                  TC 406 “Ái Từ Chúa” BTC “Jesus Love Me”

                              TC 56 “Ánh Sáng Tình Yêu”

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . Mục Sư Quản Nhiệm

Kinh Thánh Đối Đáp: Rô-ma 5: 1-10. . . . . . . . . . . Thái Bình Huỳnh

Scripture Reading: Romans 5: 1-10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . ..Mục Sư Quản Nhiệm

Tiệc Thánh – Communion. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 370 “Tiệc Thánh”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hội Chúng

Hội Đồng Thường Niên  / Annual Conference.

               Trình Diện & Cầu Nguyện Cho Người Phục Vụ

               Khai Trình Công Việc Chúa 2016 - Report   

Message: “Love & Peace” . . . . . . . . . . . . . . . . Pastor Linh Huynh

 “Tình Yêu & Yên Tĩnh”. . . . . . . . . . . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

TC 53 “Yêu Thương Đời Đời” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Youth Team

Dâng Hiến – Offering TC 465 “Trong Giây Phút Này”. . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .Hội  Chúng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction. . . . . . .Mục Sư Quản Nhiệm

Suy Gẫm: “Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa

Trời, mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của Con Ngài, thì

huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của  

Con ấy mà được cứu là dường nào! (Rô-ma 5:10).”

Hướng Dẫn CT – MC: Thái Bình Huỳnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – Thiên Tài - Phục Phạm

Ban Tiếp Tân – Ushers: Frank - Justin

Ban Dâng Hiến – Offering: Sam - Gabriel

Ban Tiệc Thánh:            Du Nguyễn – Henry Phùng

                                         Phục Phạm – Tài Lý

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Julie Lợi Lý