FEBRUARY 05, 2023

LễThờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome & Thông Báo – MSQN- Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng: Thi Thiên 57: 9-11

Call To Worship:Psalms 57: 9-11

 

TC#180“Yêu Thương Chúa Thêm”- TC#185“Hồng Ân Cứu Chuộc”

TC#187“Ân Điển”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation…………….….……MS Phạm Thanh Bình

Kinh Thánh:Ma-thi-ơ 5: 1-10……………..……….……ChấpSự DũngTrịnh

Scripture Reading: ……...……………..…………….…...…..Matthew 5: 1-10

CầuNguyện Cho ThiếuNhi……………………............BàMụcSưHòaTrần

TiệcThánh: TC#97 “Hi SinhVìCon”……………………………..HộiChúng

SứĐiệp: “Phước Cho Kẻ Than Khóc”……………….MSQN. Trần Ngọc Hòa

Message: “Blessed Are Those Who Mourn”…………..........Rev Hoa Ng Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#470 “Lời Con Ca Tụng”…………..……English Ministry

DângHiến – Offering:TC#215 “CungHiếnCuộcĐời”……………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện ChúcPhước – Benediction………..……..........................MụcSư

 

*Câu Gốc: “Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!                                                                   (Ma-thi-ơ 5:4)                                         
*Hướng Dẫn/ MC:Chấp Sự Dũng Trịnh
*Dâng Hiến/ Offering:Chấp Sự Huy Nguyễn- Anh Trọng Lê                                                       
*Ban Tiệc Thánh: Chấp Sự Phục Phạm- Chấp Sự Huy Nguyễn. Chấp Sự Dũng Trịnh- Chấp Sự Kevin Linh Nguyễn                                                                                                                                       
*Ban Âm Nhạc/ Music: Hoàng Lê- Tài Lê- Eric Ly- Vy Phạm

Link:https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

 

*Khi không liên lạc được MSHòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi

Chấp Sự: Huy Nguyễn (512) 294- 1159

Chấp Sự:Tina Nguyễn (512) 296- 3276