FEBRUARY 07. 2016

                   

                  Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

                  Chào Mừng–Welcome: Thơ Ký Hội Thánh

                  Lời Mời Thờ Phượng: Thi-thiên 128: 1-6

                             Call To Worship: Psalm 128: 1-6

                BTC “Jesus Love Me” – BTC “Love Ran Red”

                             TC 182 “My Jesus, I Love Thee”

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation . . . . . . . . . . . . .TĐ Trương Ân Huệ

Kinh Thánh Đối Đáp: I Giăng 2: 1-6. . . . . . . . . . . . . . .Jennie Thúy Lê

Scripture Reading: I John 2: 1-6 . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .Kim Huỳnh

Cầu Nguyện Cho Các EmThiếu Nhi. . . . . . . . . . . . . . .Cô Julie Lợi Lý

Message:Perfected Love,Through GOD .TĐPT Trần Ngọc Hòa

 “Để Kính Yêu Nên Trọn Vẹn”. . . . . . . . . . .TĐPT Trần Ngọc Hòa

BTC  “Xuân Hứa Nguyện” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ca Đoàn

Thơ “Mừng Xuân 2016” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ô. Tô Đình Đài

Dâng Hiến – Offering TC 349 “Làm Con Vua Thánh”. . . . Hội Chúng

Thông Báo – Announcement. . . . . . . . . . . . . . . . . . Thơ Ký Hội Thánh

TônVinh Chúa TC 03“Tôn Vinh Chân Thần”. . . . . . . . . .  Hội  Chúng

Cầu Nguyện Tất Lễ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TĐPT Trần Ngọc Hòa

Mừng Tuổi (Lì-xì) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quý Cao Niên & Các Cháu

 

Suy Gẫm:  “Nhưng ai giữ lời phán Ngài, thì lòng kính mến Đức

Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó, chúng ta biết

mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài, thì cũng phải làm

theo như chính Ngài đã làm (I Giăng 2: 5-6).”

 

Hướng Dẫn CT – MC: Jennie Thúy Lê – Kim Huỳnh

Ban Âm Nhạc – Music:  Lê Hoàng – Tuấn Nguyễn

                                      Julie Lý  – ThiênTài

Ban Tiếp Tân – Ushers: Justin Tran – Gabriel DeLeon

Ban Dâng Hiến – Offering: Duc Nguyen – Billy Pearson

 

                                     

Giúp Giờ Thiếu Nhi: Cô Giao Trương