FEBRUARY 07, 2021

Lễ Thờ Phượng Chúa – Worship The Lord

Chào Mừng–Welcome &Thông Báo – MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Lời Mời Thờ Phượng:Thi Thiên143: 8-10

Call To Worship:Psalms143: 8-10

 

TC # 164SựBình An- TC#134 “Bài Ca Tâm Linh”

TC#131ThầnYênỦi

 

Cầu Nguyện Khai Lễ– Invocation……………….MSNC-QN Trần Ngọc Hòa

Kinh Thánh:Luca 4: 14 -21…..……....……....…..………CTVMV TháiBình

Scripture Reading: ………………………………..………..…..Luke 4: 14- 21

TiệcThánh: TC#370 “TiệcThánh”…………………………..……HộiChúng

SứĐiệp:Quyền Năng Cho Sứ Vụ”…………..…MSNC-QN TrầnNgọcHòa

Message:“Ministry By The Power Of God……….......…Pastor Hoa N Tran

Tôn Vinh Chúa:TC#161“ƠnLạLùng”……………………...English Ministry

DângHiến – Offering:TC # 234TậnHiến Cho Chúa”……………HộiChúng

Thánh Ca# 3:“Tôn Vinh Chân Thần”………………………HộiChúng Đứng

Cầu Nguyện Chúc Phước – Benediction………………………………MụcSư

*Câu Gốc:
“Thần của Chúa ngự trên ta; vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền tin lành cho kẻ nghèo; Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; và để đồn ra năm lành của Chúa”                                                                                                                               (Luca 4: 18-19)

*HướngDẫn CT – MC:CTVMV- HuỳnhTháiBình*DângHiến: Tracy Trương- Andy Lê   *Ban ÂmNhạc – Music:Hoàng Lê-Tài Lê- Eric Lý.                               *Ban TiệcThánh: Ô Du Nguyễn- Ô HuyNguyễn.

Link:     https://www.youtube.com/results?search_query=httl+austin 

 

*Khi không liên lạc được với  MSNC Hòa Trần& CTVMV Quang Lê, xingọi:

Ông: TuấnNguyễn (512) 517- 3871    

            Miss. Tracy Trương: (512) 775- 2394